Чергові “любителі створення руського міра” провели свій шабаш. За що відразу і відповіли (ВІДЕО)

ЗА СЛОВА ПОТРІБНО ВІДПОВІДАТИ!

30 жовтня в Хмельницькому «любителі створення фейкових республік» провели свій шабаш.

Особливу увагу звернув на себе Ламзін Андрій який наговорив трохи зайвого.

На жаль, не всі патріоти були присутні на їхньому шабаші, тому локацію прийшлось змінити…

P.S. спаринг партнер в нього був один

Нагадаємо, Спів­ро­біт­ни­ки Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни за­до­ку­мен­ту­ва­ли про­тип­равну ді­яль­ність ор­га­ні­зо­ва­ної гру­пи, яка на­ма­га­ла­ся ство­ри­ти фей­ко­ву місь­кра­ду. Її ме­та — роз­хи­ту­ван­ня сус­піль­но-по­лі­тич­ної си­ту­ації в ре­гі­оні.

До скла­ду гру­пи вхо­ди­ли по­над 10 осіб. Во­ни про­ве­ли зіб­рання, на яко­му ство­ри­ли так зва­ний «ор­ган міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня Рес­публі­ки Ук­ра­їна «Хмель­ницька місь­ка ра­да».

Од­ра­зу об­ра­ли «го­ло­ву» і «де­пу­та­тів» псев­до­ут­во­рен­ня, а за­од­но — про­го­ло­си­ли лік­ві­да­цію чин­ної Хмель­ницької місь­кої ра­ди. Для імі­та­ції ле­гі­тим­ності злов­мисни­ки та­кож роз­ро­би­ли та під­пи­са­ли ус­та­нов­чі до­ку­мен­ти фей­ко­вої ор­га­ні­за­ції.

За да­ним фак­том роз­по­ча­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за стат­тею «Дії, спря­мо­ва­ні на на­силь­ницьку змі­ну чи по­ва­лен­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду або на за­хоп­лення дер­жавної вла­ди» Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *